O nás

Spoločnosť

Spoločnosť AMPAK vznikla v roku 2016 ako rodinná firma bez väzieb na cudzí kapitál (výpis z OR). Predmetom činnosti našej spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti 3D tlače so zameraním sa na také riešenia, ktoré v dostupných investičných a cenových hladinách poskytujú plnohodnotné alternatívy tradičných technológií a materiálov.

Z existujúcich konceptov je to najmä 3D tlač kompozitných materiálov s kontinuálnymi vláknami (nylon/ kevlar, nylon/sklo, nylon/karbón) , resp kompozitných materiálov s mikrovláknom na báze nylonu/PETG, alebo s obsahom plniva (Laywood, Bamboofill, Bronzefill...).
V ponuke je samozrejme aj 3D tlač z „bežných“ filamentov, ako sú PLA, ABS, PET, Flex, Laybrick, Nylon, ASA...

Vízia

O 3D tlači sa v posledných rokoch hovorí ako o technológii schopnej zmeniť svet.

Veríme, podmienkou splnenia tohto očakávania je schopnosť ponúknuť okrem tvorby modelov a prototypov aj zákazkovú, prípadne malosériovú výrobu reálne použiteľných funkčných dielov.

Nikdy v histórii ľudstva nebola cesta od myšlienky k riešeniu taká rýchla a jednoduchá, akou ju robí 3D tlač. Príchod materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami dokážu vyrovnať, alebo dokonca prekonávať tradičné materiály má potenciál vytvoriť doteraz netušené a nevidené oblasti použitia, úplne nové koncepty oslovia netradičné skupiny užívateľov...

Princípy a hodnoty

Žijeme v epoche konzumu. Hodnotenie úspechu a zisku sa často redukuje na finančné vyjadrenie týchto kategórií, ako to dokazuje správanie mnohých „úspešných“ jednotlivcov a spoločností.

Spoločnosť Ampak je takisto podnikateľskou aktivitou a tvorba finančného zisku je nevyhnutnou podmienkou jej existencie. Zisk a úspech však neobmedzujeme len na finančné ukazovatele. Za úspešné podnikanie považujeme, ak pri našich aktivitách sú rovnakou mierou úspešné všetky tri nasledovné aspekty:

– súčasťou našej podnikateľskej aktivity sú ľudia, ktorí sa priamo podieľajú na jej realizácii, ako i partneri a zákazníci našej spoločnosti. Máme záujem tvoriť len riešenia, ktoré ponúkajú férovú možnosť realizácie ekonomického zisku pre každú zo zúčastnených strán.
– veríme, že vytváranie finančného zisku sa nevylučuje so zachovávaním základných etických noriem. Nepodieľame sa na aktivitách, pri ktorých je poškodzovaná ľudská dôstojnosť a/alebo sú ľudia vedení ku porušovaniu princípov čestného konania. V rámci našich možností sa hlásime ku podporovaniu vzdelávania a zvyšovania kvality života v regióne, v ktorom pôsobíme.
– 3D tlač prináša možnosť podstatne zefektívniť dodávateľské reťazce a tým redukovať negatívny vplyv ľudskej činnosti na naše životné prostredie. Snažíme sa vykonávať svoju činnosť takým spôsobom, aby dôsledky našich aktivít nezaťažovali životné prostredie a neznižovali šancu budúcich generácií na život vo fungujúcom ekosystéme.

Takto definujeme udržateľnosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou konceptu našej spoločnosti.

3D Tlač a zbrane

Zaregistrovali ste v médiách informácie o použití 3D tlače na výrobu ručných zbraní, prípadne ste sa týmito informáciami dokonca nechali inšpirovať? Jednalo sa o mediálnu bublinu, ktorej do veľkej miery chýba reálny základ.

Napriek tomu upozorňujeme všetkých potenciálnych zákazníkov a partnerov, že naša spoločnosť nemá záujem podieľať sa na vývoji a výrobe akýchkoľvek zbraní či zbraňových systémov. Toto obmedzenie sa netýka len priamo tlače, ale i dodávok služieb a tovarov spoločnostiam, ktoré sa tohto procesu zúčastňujú a zamýšľajú použitie technológie 3D tlače na tento účel.

Výnimku z tohto pravidla môžu tvoriť niektoré súčasti športových zbraní a historických replík, vyhradzujeme si však právo vopred získať informácie o účele a spôsobe využitia našich služieb a produktov a právo odmietnuť zákazku/spoluprácu z vyššie uvedených dôvodov.

Náš postoj vychádza z presvedčenia, že nájdeme dostatočné  uplatnenie v oblastiach, ktoré sú zamerané na tvorbu hodnôt a zlepšovanie životov, nie na ich ničenie.