Zásady ochrany osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť AMPAK s.r.o., o naše výrobky aposkytované služby. Ochrana a zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. V nasledovných častiach by sme vám radi poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s vašou návštevou na našich internetových stránkach www.tlacenie3d.sk.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť AMPAK s.r.o., so sídlom: Nešporova 9, 927 01 Šaľa, IČO: 50211901 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) dodržuje právne predpisy týkajúce sa opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste poskytli sú používané výhradne na zodpovedanie vašich otázok, na reklamné účely v rámci, ktorý je povolený zákonom, na zasielanie newslettera, alebo na splnenie vašich želaní a požiadaviek.

Osobné údaje na takéto účely spracúvame, pokiaľ máme od vás udelený dobrovoľný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@tlacenie3d.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Nešporova 9, 927 01 Šaľa.

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

POUŽITIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Prostredníctvom využívania nášho kontaktného formulára na webových stránkach tlacenie3d.sk môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa za účelom získania spätných informácií a poradenstva a tak mu poskytnúť svoje osobné údaje. Kontaktné formuláre sa nachádzajú na rôznych miestach našich internetových stránok a poskytujú možnosť zaslať nám otázky týkajúce sa našich výrobkov alebo všeobecných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: a) meno a priezvisko , b) e-mailová adresa, c) telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

NEWSLETTER

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok tlacenie3d.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvanímosobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy). Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru(informačného letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

3. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oprávneným záujmom spoločnosti AMPAK s.r.o., je informovať o novinkách, produktoch a službách AMPAK s.r.o.

4. SÚBORY COOKIES

Pri používaní webových stránok tlacenie3d.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, ktorý používate. Tieto súbory nám pomáhajú identifikovať, čo návštevníci našich stránok preferujú a podľa toho naše stránky príslušne usporiadali tak, aby boli naše online služby z užívateľského hľadiska čo najpríjemnejšie, viac orientované na používateľa. Nespôsobujú žiadnu škodu vo vašom počítači. Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

V prípade udelenia súhlasu/povolenia cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte a dlhodobé súbory cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo ich môžete kedykoľvek manuálne odstrániť. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach tlacenie3d.sk. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať, že niektoré funkcie online služieb budú úplne prístupné.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

5. ANALÝZA INTERNETOVÝCH STRÁNOK ZA POUŽITIA GOOGLE ANALYTICS

Pre neustále zlepšovanie našich internetových stránok používame na internetových stránkach naviac službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookies, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a slúžia na analyzovanie vášho používania našich online služieb. Spravidla sa údaje o vašom používateľskom správaní získané súborom cookie prenášanú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú . V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy v online službách, spoločnosť Google skráti IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa online služieb, bude spoločnosti Google používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania online služieb, na zostavenie správ o týchto aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok týkajúcich sa využívania online služieb a internetových aktivít. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics vašim prehliadačom nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. V tom prípade však nebudete môcť používať všetky funkcie internetových stránok v plnom rozsahu. Podobne máte možnosť zabrániť zaznamenávaniu a odosielania údajov vytvorených súborom cookie týkajúcich sa vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracovaniu zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač, ktorý je dostupný na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podrobné informácie o podmienkach použitia a pravidlá ochrany osobných údajov nájdete nahttps://www.google.com/policies/.

6. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Webstránka tlacenie3d.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

7. ZÁKLADNÉ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@tlacenie3d.sk) na:

1. Informácie o osobných údajoch spracovávaných o vás podľa čl. 15 GDPR.
2. Získanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa o vás spracovávajú podľa čl. 15 GDPR.
3. Opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR.
4. Vymazanie vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
5. Obmedzenie spracovávania podľa čl. 18 GDPR.
6. Prenesenie vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej
podobe podľa čl. 20 GDPR.
7. Právo namietať podľa čl. 21 GDPR.
8. Kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
9. Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.
10. Podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že je spracúvanie vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Práva užívateľa môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

8. KONTAKT

Vaše požiadavky týkajúce sa informácií ohľadom ochrany osobných údajov v našej spoločnosti zasielajte na:

AMPAK, s.r.o.

Nešporova 9
SK-92701 Šaľa
Slovenská republika
info@tlacenie3d.sk